Sign. - Alimentatie en PGB


Moeder ontvangt inkomsten uit een persoonsgebonden budget, dat aan zoon is toegekend.
Het hof stelt voorop dat het PGB van de zoon bestemd is voor het inkopen van zorg en daarom voor hem geen inkomen als bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting vormt. Het hof is echter, anders dan de vrouw, van oordeel dat het salaris dat de vrouw vanuit dit PGB ontvangt wel degelijk als inkomen dient te worden aangemerkt. Het hof neemt daartoe in aanmerking dat sprake is van een vergoeding voor door de vrouw ten behoeve van de zoon verrichte arbeid, die blijkens de aangifte IB 2009 ook aan de Belastingdienst wordt opgegeven als inkomen uit arbeid. Nu de ontvangen vergoeding in beginsel ter vrije besteding van de vrouw staat, is er dan ook geen enkele reden om hiermee bij de berekening van de draagkracht geen rekening te houden.

(Gerechtshof Leeuwarden 31 januari 2012, LJN BV3456)

Verder lezen
Terug naar overzicht