Sign. - Als het doen van melding onmacht wordt…


 

 

Op grond van art. 36 IW 1990 kan een bestuurder van een rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor bepaalde belastingschulden. Doet de rechtspersoon tijdig en rechtsgeldig mededeling van betalingsonmacht, dan kan de ontvanger moeilijker de bestuurder aansprakelijk stellen omdat de ontvanger moet bewijzen dat het niet betalen van belasting is te wijten aan de bestuurder als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur in een periode van drie jaar voorafgaand aan de melding. Doet de rechtspersoon niet (tijdig) of niet op correcte wijze melding van betalingsonmacht, dan wordt aangenomen dat het niet betalen van belasting aan de bestuurder te wijten is. De bestuurder wordt in dat geval slechts toegelaten tot tegenbewijs van dat vermoeden, als hij aannemelijk kan maken dat het niet aan hem te wijten is dat de rechtspersoon niet aan zijn meldingsplicht heeft voldaan. In de praktijk komt het erop neer dat bij een niet tijdig en rechtsgeldig gedane melding betalingsonmacht de bestuurders vrijwel altijd aansprakelijk zijn. Vraag is echter of de rechtspersoon in alle situaties rechtsgeldig kan melden. De schrijver bespreekt aan de hand van de uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch van 2 november 2012 (FutD 2012, 2796) de (on)mogelijkheden tot het doen van de melding betalingsonmacht.

(TvI 2013, 33, mr. W.E. van Nent)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht