Sign. - Arbeidsongeval versus beroepsincident: gelijke normen


De auteur onderzoekt in hoeverre de norm voor aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen voor de private werkgever verschilt of overeenstemt met de norm voor de overheidswerkgever. In het bijzonder wordt aandacht geschonken aan aansprakelijkheid op grond van het goed werkgeverschap. Auteur komt tot de conclusie dat de CRvB en de Hoge Raad op dezelfde manier invulling geven aan de norm van art. 7:658 BW. Wel constateert de auteur een verschil ten aanzien van aansprakelijkheid op grond van het goed werkgeverschap. Hoewel het ‘goed ambtenaarschap’ ook zijn intrede in het ambtenarenrecht heeft gedaan, bestaat een aanvullende zorgplicht in de zin van een verzekeringsplicht, niet in het ambtenarenrecht. Dit verschil kan wellicht worden verklaard door het bestaan van zogenoemde rechtspositionele regelingen ten aanzien van bepaalde beroepssectoren. Deze regelingen houden in dat indien sprake is van een beroepsincident de overheidswerkgever tot uitkering komt van een bepaald schadebedrag. Of en in hoeverre dergelijke regelingen ook in het private arbeidsrecht een rol zullen gaan spelen, zal nog moeten blijken.

(W. Brinkkemper, ‘Van arbeidsongeval tot beroepsincident’, ArbeidsRecht 2009-1, 3, p. 14-18)  

Verder lezen
Terug naar overzicht