Sign. - Arbeidsovereenkomst van 62-jarige werkneemster eindigt niet van rechtswege na
aanvraag volledig prepensioen. Ook geen ondubbelzinnige opzegging door
werkneemster


Werkneemster (62 jaar) heeft op 25 augustus 2010 een aanvraag voor prepensioen ingediend. Op het formulier heeft zij aangegeven dat zij vanaf 1 oktober 2010 een uitkering wil ontvangen en volledig met prepensioen wil gaan. Bij brief van 11 oktober 2010 meldt werkgever aan werkneemster haar met terugwerkende kracht uit dienst te melden. Bij brieven van 13 oktober en 23 oktober 2010 heeft werkneemster aangegeven dat zij bij werkgever in dienst wilde blijven. Werkneemster heeft nog tot 22 oktober 2010 gewerkt. Per 24 oktober 2010 meldt zij zich ziek. Werkgever heeft het loon aan werkneemster uitbetaald tot en met 22 oktober 2010. Werkneemster vordert doorbetaling van haar loon en legt hieraan ten grondslag dat de arbeidsovereenkomst tussen partijen niet rechtsgeldig is geëindigd. Met haar aanvraag van een prepensioenuitkering is de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege geëindigd en er is geen sprake van een duidelijke en ondubbelzinnige wilsverklaring gericht op beëindiging van het dienstverband, stelt werkneemster. De kantonrechter oordeelt als volgt. Voor het laten ingaan van het prepensioen is een handeling van de werknemer vereist. Deze dient het prepensioen aan te vragen. In beginsel zal deze aanvraag voor een gehele of gedeeltelijke prepensioenuitkering tevens de opzegging van de werknemer van de gehele of gedeeltelijke omvang van zijn dienstverband behelzen. Uit de omstandigheid dat het ingaan van het prepensioen afhankelijk is van de wil van de werknemer volgt dat ook het eindigen van het dienstverband afhankelijk is van de wil van de werknemer. Een arbeidsovereenkomst eindigt of van rechtswege of door opzegging. Van een beëindiging van rechtswege kan in casu dan ook geen sprake zijn. Werkneemster heeft het aanvraagformulier zelf rechtstreeks aan het prepensioenfonds toegestuurd zonder werkgever het werkgeversdeel…

Verder lezen
Terug naar overzicht