Sign. - Art. 1:88 BW en feitelijk bestuurders


De schrijver bespreekt het vonnis van de rechtbank Haarlem van 12 december 2012 (LJN BY6489) en aan de hand daarvan de vraag of ook nietstatutair bestuurders (feitelijk beleidsbepalers) onder de uitzondering van art. 1:88 lid 5 BW kunnen vallen. De Hoge raad heeft hierover in het arrest X/SNS Bank (HR 8 oktober 2010, NJ 2011, 30) uitgemaakt dat indien de handelend echtgenoot nauw met de onderneming verbonden is, doordat hij zeggenschap heeft en financieel belang heeft bij de bedrijfsresultaten van de vennootschap ten behoeve waarvan hij zich borg stelt, hij als ondernemer in de zin van art 1:88 lid 5 BW geldt. Van een dergelijke situatie was in het door de schrijver besproken vonnis geen sprake.
(JutD 2013, nr. 4, p. 17, mr. dr. Parijs)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht