Sign. - Bankgarantie geen contragarantie


Vooralsnog is niet aannemelijk geworden dat de onderhavige bankgarantie naar haar aard een contragarantie is. Partijen zijn in de combinatieovereenkomst en de algemene Voorwaarden overeengekomen om tegenover de door gedaagde jegens haar opdrachtgever gestelde bankgarantie contragaranties van de combinatie te stellen waartegenover dan weer, voor zover vereist, zekerheden van de combinanten kunnen worden gesteld. Zij hebben echter uiteindelijk geen garantstelling conform de overeenkomst geregeld. Voor het standpunt dat de bankgarantie wordt ingekaderd door de combinatieovereenkomst waaraan zij is gekoppeld en dat sprake is van een contragarantie, is in de tekst van de bankgarantie zelf geen steun te vinden, althans niet in die zin dat wanprestatie van de combinanten onderling niet gedekt wordt door de bankgarantie. Het standpunt van eiseres dat de bankgarantie op oneigenlijke gronden is ingeroepen omdat deze niet strekte tot zekerheid voor de nakoming van onderlinge verplichtingen van de combinanten uit de combinatieovereenkomst, ontbeert op basis van de informatie die thans voorhanden is en het door partijen gestelde dan ook voldoende feitelijke grondslag. Concluderend is sprake van een bankgarantie die gedaagde heeft kunnen inroepen met de schriftelijke mededeling dat eiseres met de nakoming van haar verplichtingen uit de combinatieovereenkomst in verzuim is. Niet gebleken is dat gedaagde op willekeurige, op voorhand reeds apert onredelijke of inhoudelijk onbegrijpelijke gronden de combinatieovereenkomst heeft opgezegd, ontbinding heeft ingeroepen en een beroep op de bankgarantie heeft gedaan. De vordering om gedaagde te gebieden het verzoek tot uitbetaling van de ten behoeve van haar gestelde bankgarantie in te trekken, is niet voor toewijzing vatbaar.

(Rb. Oost-Nederland zp Almelo 13 februari 2013, LJN BZ1202, «JOR» 2013/188, m.nt. mr. R…

Verder lezen
Terug naar overzicht