Sign. - Beëindiging financieringsrelatie


Anco Vastgoed BV (Anco) c.s. verwijten iNg dat zij door onzorgvuldig optreden Anco c.s. heeft gedwongen tot het beëindigen van de financieringsrelatie, waardoor Anco c.s. schade hebben geleden. De rechtbank is van oordeel dat iNg zich niet jegens Anco c.s. heeft verbonden om een additionele financiering van € 1.000.000 ten behoeve van een project te verstrekken. Daar komt bij dat iNg weliswaar geen nieuwe financiering heeft verstrekt maar – materieel – wel de benodigde (extra) middelen voor de bouwkosten voor het project ter beschikking heeft gesteld door Anco c.s. toe te staan de opbrengst van de verkoop van onroerend goed ad € 1.000.000 in het bouwdepot voor dit project te storten, in plaats van Anco c.s. te houden aan zijn verplichting deze opbrengsten aan te wenden voor de aflossing van bestaande leningen. Het verwijt van Anco c.s. ontbeert in zoverre dan ook een feitelijke grondslag. Van onrechtmatig handelen van de zijde van iNG is geen sprake. Dat iNg een (vooropgezet) plan zou hebben gehad om de relatie met Anco c.s. te beëindigen, dan wel Anco c.s. te dwingen zulks te doen, is de rechtbank niet gebleken. De levensverzekeringen die Anco c.s. is aangegaan, hadden ten tijde van de beeindiging daarvan een positief rendement behaald. Het feit dat de afkoopwaarde lager was dan de totaal ingelegde premies – zijnde de door Anco c.s. gestelde schade – is het resultaat van tussentijdse afkoop van de levensverzekeringen waarbij de…

Verder lezen
Terug naar overzicht