Sign. - Belang bij enquêteverzoek


Nu verzoekster ten tijde van de indiening van het verzoekschrift (en de behandeling ter terechtzitting) aandeelhouder was, is het enquêteverzoek ontvankelijk. Bovendien kan niet in het algemeen en zonder meer gezegd worden dat een aandeelhouder in het zicht van de overdracht van zijn aandelen in de vennootschap geen belang (meer) kan hebben bij een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van die vennootschap over de aan die overdracht voorafgaande periode. Dit geldt in het bijzonder in een situatie als hier aan de orde, waarin het verzochte onderzoek mede is gericht op het vaststellen wie voor mogelijk wanbeleid verantwoordelijk is. Tussen de twee aandeelhouders (in een 50/50 verhouding), tevens de bestuurders, bestaan ernstige verschillen van mening met betrekking tot het beleid en de gang van zaken van de vennootschap en haar dochtervennootschappen. Tussen partijen heerst een diepgaand wantrouwen dat er toe heeft geleid dat de ene aandeelhouder/ bestuurder de gehele bestuurstaak binnen de groep aan zich heeft getrokken en de andere als bestuurder feitelijk buiten spel heeft gezet. Er bestaat een volledige impasse nu de besluitvorming zowel in de algemene vergadering van aandeelhouders als binnen het bestuur is geblokkeerd. Partijen zijn niet in staat deze impasse op eigen kracht te doorbreken. Zij twisten inmiddels over nagenoeg elke beleidsen bedrijfsbeslissing en hebben het personeel en derden (onder wie de huisbankier) bij hun conflicten betrokken. Onder het personeel heerst grote onrust en de bank is niet bereid om de groep onder de huidige omstandigheden voortgaand te financieren. Het beleid en de gang van zaken van de groep worden door de ernstig verstoorde verhoudingen tussen partijen zodanig gefrustreerd dat de groep schade wordt…

Verder lezen
Terug naar overzicht