Sign. - Belang bij verzoek ondanks schikking


 

Partijen zijn eerder ter terechtzitting van de Ondernemingskamer in een met onderhavige zaak samenhangende zaak een minnelijke regeling overeengekomen. Hierbij zijn zij overeengekomen dat de waarde van de aandelen van verzoekster (minderheidsaandeelhouder Benu Nederland BV) in Holding Erstad Den Heijhof BV bindend door een deskundige wordt vastgesteld, waarna Benu deze aandelen tegen die waarde zou overdragen aan belanghebbenden (A. Pelzers Holding BV en drs. g. Diephuis Holding BV). Bij de beoordeling van het thans aanhangige verzoek staat voorop dat partijen het erover eens zijn dat bij de vaststelling van de waarde per 30 april 2013, het besluit van 26 april 2013 van de algemene vergadering van aandeelhouders van Erstad Den Heijhof tot verkoop van de aandelen van twee dochtervennootschappen moet worden weggedacht en dat die waardering moet plaatsvinden met inachtneming van de waarde van de door Erstad Den Heijhof gehouden aandelen in die dochtervennootschappen. Bij de verkoop en overdracht van de aandelen in de dochtervennootschappen bestaat een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap (en Benu als minderheidsaandeelhouder) enerzijds en Pelzers en Diephuis (beiden aandeelhouder en bestuurder) anderzijds, niet alleen ten aanzien van de voorwaarden waarop de transactie plaatsvindt, maar ook omdat de transactie feitelijk strekt tot (gedeeltelijke) betaling van een door Benu betwiste schuld van Erstad Den Heijhof aan Pelzers en Diephuis, en Erstad Den Heijhof na deze transactie niet meer in staat zal zijn de door Benu gepretendeerde vordering op haar te voldoen. Erstad Den Heijhof, Pelzers en Diephuis hebben onvoldoende toegelicht waarom, mede in het licht van de inmiddels tussen partijen getroffen schikking, het belang van Erstad Den Heijhof gediend was met de verkoop en overdracht van de aandelen…

Verder lezen
Terug naar overzicht