Sign. - Belastingplan 2012


Op 15 september jl. is het Belastingplan 2012 gepubliceerd. De belangrijkste voorstellen hebben betrekking op het volgende: Renteaftrekbeperkende overnameholding Bij een overname van een Nederlandse vennootschap maakt de overnemende partij vaak gebruik van een in Nederland belastingplichtige overnameholding. De overnameholding koopt de aandelen in de overgenomen vennootschap en financiert die aankoop (gedeeltelijk) met groepsleningen of externe leningen. Vervolgens wordt er een fiscale eenheid gevormd tussen de overnameholding en de overgenomen vennootschap. Behoudens renteaftrekbeperkingen (o.a. art. 10a of 10d Wet Vpb 1969) heeft dit tot gevolg dat de rentelasten die verband houden met de overname in mindering kunnen worden gebracht op de fiscale winsten van de overgenomen vennootschap. Door het voorstel is dit niet langer mogelijk. De rente is alleen met winst van de overnameholding zelf te verrekenen. Het restant van de rente is toch aftrekbaar indien het een bedrag van € 1.000.000 niet te boven gaat of indien sprake is van een financiering waarbij de verhouding van het vreemd vermogen en het eigen vermogen de marge van 2:1 niet overschrijdt. Objectvrijstelling vaste inrichting Momenteel kunnen de verliezen van buitenlandse vaste inrichtingen worden verrekend met Nederlandse winsten. Indien in de toekomst winsten worden behaald met de buitenlandse vaste inrichting, wordt de verliesverrekening teruggenomen (de zogenoemde inhaalregeling). Het terugnemen van verliezen kan echter, bijvoorbeeld door het omzetten van een vaste inrichting in een dochtermaatschappij, voor onbepaalde tijd worden uitgesteld. Bij invoering van een objectvrijstelling worden zowel de positieve als de negatieve resultaten van de buitenlandse vaste inrichting uit de wereldwinst geëlimineerd. De objectvrijstelling beoogt meer gelijkstelling van de fiscale behandeling tussen buitenlandse vaste inrichtingen en…

Verder lezen
Terug naar overzicht