Sign. - Belastingplan 2013, diverse fiscale wetsvoorstellen


Op Prinsjesdag, 18 september 2012, heeft het demissionaire kabinet diverse fiscale wetsvoorstellen aangeboden aan de Tweede Kamer (Belastingplan 2013). De beoogde datum van inwerkingtreding van deze voorstellen is 1 januari 2013. in het Belastingplan 2013 is onder meer voorgesteld dat: i. De zogenoemde thincapregeling uit art. 10d Wet Vpb 1969 wordt afgeschaft. ii. Onder andere met het oog op de recente flexibilisering van het bv-recht wordt bepaald dat een moedermaatschappij voor het aangaan van een fiscale eenheid ten minste 95% van de statutaire stemrechten in een dochtermaatschappij dient te bezitten, en recht moet hebben op ten minste 95% van de winst en het vermogen van die dochtermaatschappij. iii. De reikwijdte van de buitenlandse belastingplicht in de vennootschapsbelasting met betrekking tot bestuurdersbeloningen wordt uitgebreid. iv. De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Vanaf 1 januari 2013 moeten nieuwe leningen die verband houden met de (aankoop van de) eigen woning in maximaal 30 jaren (lineair of annuïtair) worden afgelost om de betaalde hypotheekrente in aftrek te kunnen brengen. v. Ten aanzien van pensioenen in eigen beheer van directeuren-grootaandeelhouders wordt, onder bepaalde voorwaarden (o.a. een substantiële onderdekking), op de pensioeningangsdatum een eenmalige vermindering van pensioenaanspraken toegestaan. vi. Een nieuwe heffing ten laste van verhuurders van huurwoningen in de gereguleerde sector wordt ingevoerd. Deze verhuurderheffing geldt voor zowel particulieren als rechtspersonen met meer dan 10 huurwoningen in de gereguleerde sector.
(Kamerstukken II, 33 402, nr. 2)

Verder lezen
Terug naar overzicht