Sign. - Beleggingsconstructie bijzonder risicovol


De ook op financiële dienstverleners als NBG Finance BV (NBG) rustende bijzondere zorgplicht is tweeledig van aard. Waarschuwingsplicht: Van Uden c.s. hebben, daartoe geadviseerd door NBG, niet alleen twee effectenleaseovereenkomsten gesloten, waarvoor circa 1/3 deel van de beleende overwaarde op de woning is aangewend, maar ook een groot deel van de beleende overwaarde belegd in effecten. De constructie hield in dat aan het beleggingsdepot maandelijks gelden zouden worden onttrokken om een deel van de hypotheekrente en de leasetermijnen van het Dexia-product te betalen. aldus was beoogd dat de maandelijkse lasten van Van Uden c.s. steeds verder zouden worden beperkt en dat na het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheek de hypothecaire lening (grotendeels) zou worden afgelost met de opgebouwde waarde uit het beleggingsdepot. De constructie van deze drie producten is buitengewoon risicovol, bijzonder kwetsbaar en bovendien gecompliceerd en onoverzichtelijk. Daarom rustte op NBG de plicht om Van Uden c.s. in niet mis te verstane bewoordingen te waarschuwen voor de specifieke risico's verbonden aan zowel de effectenleaseovereenkomsten als de door NBG als geheel geadviseerde constructie. NBG is ten aanzien van haar waarschuwingsplicht tekortgeschoten in de nakoming van de op haar rustende bijzondere zorgplicht. Onderzoeksplicht: Indien NBG aan haar onderzoeksplicht zou hebben voldaan, zou zij hebben ontdekt dat Van Uden voornemens was een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan te vragen. De stelling dat de geadviseerde constructie niet of nauwelijks heeft geleid tot hogere hypotheeklasten en dat Van Uden c.s. deze lasten op basis van hun reguliere inkomen konden opbrengen, is op zich juist, maar miskent dat de constructie…

Verder lezen
Terug naar overzicht