Sign. - Benoeming en ontslag stichtingbestuurder


In 2001 heeft Van Maarsseveen een stichting opgericht. Na haar aftreden is Van der Waal tot bestuurder benoemd. In juli 2007 zijn De Vries en Schilthuis als interimbestuurders tot het bestuur toegetreden. In 2009 is tussen Van der Waal enerzijds en De Vries en Schilthuis anderzijds, onenigheid ontstaan. In geding is of de ad interim bestuurders zijn afgetreden dan wel de voorzitter rechtsgeldig is ontslagen. Eindigen ad interim bestuurslidmaatschap: Aan de in de statuten neergelegde eis van schriftelijke ontslagneming is volgens het hof niet voldaan. Wat betreft de stelling dat tussen Van der Waal en de stichting enerzijds en De Vries en Schilthuis anderzijds is overeengekomen dat laatstgenoemden uiterlijk per 1 september 2009 zouden aftreden, overweegt het hof dat in de stukken geen definitieve einddatum voor het eindigen van het bestuurslidmaatschap staat vermeld, maar enkel een streefdatum. In de statuten staan de mogelijke wijzen waarop het bestuurslidmaatschap kan eindigen, limitatief opgesomd. De mogelijkheid om het bestuurslidmaatschap op basis van een tussen de bestuursleden gesloten overeenkomst voor bepaalde tijd te laten eindigen, is daarbij niet opgenomen. Ontslag van voorzitter Van der Waal: Voorop staat dat ingevolge de statuten het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt door ontslag door de gezamenlijke overige bestuursleden. De vraag is of met het agendapunt "het besluit om van Van der Waal als bestuurslid, en mitsdien als bestuursvoorzitter, afscheid te nemen" voldaan is aan de eisen van convocatie en agendering. Het hof beantwoordt deze vraag naar analogie van het Haviltex-criterium aan de hand van de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan het agendapunt mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs…

Verder lezen
Terug naar overzicht