Sign. - Beroep op nietigheid ontslagbesluit in strijd met redelijkheid en billijkheid


Confiança management Holding BV vordert een verklaring voor recht dat onder andere het besluit van de directie van manaco International BV tot bijeenroepen van de ava voor de vergadering te Zoetermeer op 21 april 2011 en het op 21 april 2011 in de ava van manaco genomen besluit tot ontslag van Confiança als bestuurder van manaco, nietig zijn. Confiança is niet betrokken bij de besluitvorming van het bestuur omtrent de bijeenroeping van de ava van manaco van 21 april 2011. In de uitnodiging voor de bespreking van 24 maart 2010 is niet vermeld dat het tevens zou gaan om beraadslaging over het besluit tot het bijeenroepen van een ava. Aldus heeft Confiança in haar hoedanigheid van bestuurder daarover niet mee kunnen beraadslagen (en stemmen). Uit het feit dat zij (bewust) niet is verschenen mag niet worden opgemaakt dat zij er geen prijs op stelde deel te nemen aan de besluitvorming, nu haar niet bekend was dat een besluit tot bijeenroeping van de ava op de agenda stond. Dat betekent dat aan de oproeping tot de ava van 21 april 2011 geen rechtsgeldig besluit van het daartoe bevoegde orgaan, het bestuur, ten grondslag ligt, zodat niet van een rechtsgeldig bijeengeroepen ava sprake is geweest. Het ontslagbesluit van statutair bestuurder Confiança dat op 21 april 2011 genomen zou zijn, is dan ook nietig. manaco heeft zich tegen de nietigheid van het besluit verweerd met een beroep op de redelijkheid en billijkheid die ingevolge art. 2:8 BW de verhoudingen beheersen tussen de rechtspersoon en degenen die krachtens de wet en de statuten bij zijn organisatie zijn betrokken. Dit verweer treft doel. manaco heeft uit de omstandigheid dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht