Sign. - Beslag op aandelen


Blijkens art. 474g lid 4 Rv mag de beschikking van de rechtbank ten aanzien van de wettelijke en statutaire bepalingen geen afwijkingen inhouden, behoudens voor zover inachtneming van deze bepalingen de executoriale verkoop onmogelijk zou maken. Verweerster heeft geweigerd vrijwillig aan het arbitrale vonnis te voldoen, zodat niet valt te verwachten dat zij als bestuurder met de executoriale verkoop van de aandelen zal instemmen. Aangezien partijen het er in ieder geval over eens zijn dat verzoeker als voorzitter van de raad van bestuur niet over een beslissende stem beschikt, zou een besluit tot overdracht van de aandelen in dat geval niet kunnen worden genomen. Gesteld derhalve dat art. 4.4 van de aandeelhoudersovereenkomst moet worden uitgelegd op de wijze die verweerster voorstaat, dan valt te voorzien dat inachtneming van deze bepaling leidt tot een patstelling die executoriale verkoop onmogelijk zou maken. Art. 4.4 van de aandeelhoudersovereenkomst dient bij de executoriale verkoop daarom buiten toepassing te blijven. krachtens art. 474g lid 4 Rv oefent de deurwaarder alle ten aanzien van de vervreemding aan de aandeelhouder toekomende rechten uit, en komt hij alle ter zake op hem drukkende verplichtingen na. Met betrekking tot de wijze waarop art. 12 van de statuten van Aesthetica in casu toepassing moeten vinden, geldt dat voor zover voor de overdracht van de aandelen de medewerking van de directie van Aesthetica is vereist, de desbetreffende bepalingen buiten toepassing moeten blijven. Verzoeker en verweerster moeten binnen twee weken na betekening van deze beschikking in overleg treden over de door verzoeker te betalen prijs. indien zij niet binnen een maand nadien tot overeenstemming hebben kunnen komen, moeten verzoeker en de deurwaarder…

Verder lezen
Terug naar overzicht