Naar de inhoud

Sign. - Besluit natuurbescherming in het Staatsblad gepubliceerd [Wnb, Bnb, Nbw 1998, Ffw, Bosw]

Op 28 oktober is het Besluit van 11 oktober 2016 houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) in het Staatsblad gepubliceerd. De Wet natuurbescherming voorziet in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden.

Een belangrijk deel van de in de Wet natuurbescherming (Stb. 2016, nr. 34) opgenomen regels strekt tot omzetting van de internationale verplichtingen op het vlak van bescherming van de biologische diversiteit, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De wet geeft tevens invulling aan de in het bestuursakkoord natuur gemaakte afspraken over decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies. De instrumenten en begrippenkaders van de Wet natuurbescherming zijn zo goed mogelijk afgestemd op andere onderdelen van het omgevingsrecht, in het bijzonder de toekomstige Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming komen de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998), de Flora- en faunawet (Ffw) en de Boswet (Bosw) komen te vervallen. Ook zijn in de Wet natuurbescherming regels met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden van Europees belang (Natura 2000-gebieden) opgenomen.

Het Besluit natuurbescherming stelt onder meer regels over:

  • de aanwijzing van projecten, andere handelingen en gebieden waarbij de Minister van Economische Zaken in plaats van gedeputeerde staten bevoegd gezag is voor vergunning- en ontheffingverlening in het kader van de regels voor de bescherming van Natura 2000-gebieden, soorten en houtopstanden (hoofdstuk 1, titel 1.2, van het besluit; hoofdstuk 2 van de nota van toelichting);

  • de voorziening in een programmatische aanpak voor het terugdringen van de stikstofbelasting op…