Sign. - Besluit over uitstel van betaling voor belastingaanslagen eindafrekeningswinst


De Staatssecretaris van financiën heeft een besluit gepubliceerd dat vooruitlopend op wetgeving, in afwijking van de huidige wet, onder voorwaarden uitstel van betaling toestaat voor belastingaanslagen voor zover deze betrekking hebben op eindafrekeningswinst. Dit besluit is een gevolg van het arrest van het HvJEU inzake National grid indus (C-371/10). Het besluit betreft zowel de invordering van inkomstenbelasting als vennootschapsbelasting waarin een heffingscomponent zit die verband houdt met het bepaalde in art. 3.60 en 3.61 Wet iB 2001 of art. 15c en 15d van de Wet Vpb 1969. Het besluit houdt een keuzeregeling in. Emigrerende belastingplichtigen hebben de keuze voor uitstel van betaling. Overeenkomstig de uitspraak van het HvJEU betreft het een rentedragend uitstel van betaling waarvoor zekerheid gesteld dient te worden. Het uitstel zal gelden voor 'niet-gerealiseerde' vermogensbestanddelen. Het uitstel eindigt indien sprake is van realisatie. Voor zover door een rechtshandeling of anderszins deze componenten in Nederland zouden leiden tot winstrealisatie, is sprake van realisatie die aanleiding geeft het uitstel te beëindigen, en aldus tot invordering over te gaan. (Besluit 14 december 2011, nr. BLKB 2011/2477M, Stcrt. 2011, 23186)

Verder lezen
Terug naar overzicht