Naar de inhoud

Sign. - Bestemmingsplan en ongeoorloofde staatssteun [Awb, Wro, VNG-brochure, VWEU] (ABRvS 2 november 2016, zaaknr. 201601363/1/R4 (r.o. 12-12.6), ECLI:NL:RVS:2016:2892)

Trefwoorden: Bestemmingsplan. Financiële uitvoerbaarheid. Staatssteun. Ongeoorloofde staatssteun. Relativiteitsvereiste.

Regelgeving: Awb. Wro. VNG-brochure. VWEU.

Bij besluit van 26 oktober 2015 heeft de raad van de gemeente Ameland het bestemmingsplan ‘De Hagen Hollum’ vastgesteld. Appellant en anderen betogen dat de financiële uitvoerbaarheid van het plan niet vaststaat, omdat de Europese Commissie nog op de hoogte moet worden gebracht van ongeoorloofde staatssteun die, gelet op de te lage koopprijs van de gronden, aan Coöp supermarkt wordt verleend. Om terugvordering van een geldbedrag door de Commissie te voorkomen, zal Coöp supermarkt een hoger bedrag voor de gronden moeten betalen dan waartoe zij in staat is. Gelet hierop zal Coöp supermarkt zich als koopster van de gronden moeten terugtrekken, aldus appellant en anderen. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in haar uitspraak van 20 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1585, kan de vraag of sprake is van ongeoorloofde staatssteun in een procedure als deze slechts indirect aan de orde komen en wel in het kader van de vraag of staatssteun mogelijk een beletsel vormt voor de financieel-economische uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. De vraag of sprake is van staatssteun is immers niet relevant in het kader van de beoordeling van de ruimtelijke effecten van het bestemmingsplan. De Afdeling ziet zich gesteld voor de vraag of appellant en anderen zich als omwonenden, die geen concurrent zijn van de Coöp supermarkt, in het kader van hun beroep tegen het plan kunnen beroepen op de staatssteunregels uit het VWEU of dat hen het in artikel 8:69a Awb vervatte relativiteitsvereiste moet worden tegengeworpen. Om deze…