Sign. - Bestuur van SSPF heeft discretionaire bevoegdheid bij het toekennen van een inhaalindexatie bij voldoende dekkingsgraad


Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) is een ondernemingspensioenfonds in de zin van art. 1 Pensioenwet. Het voert de pensioenregeling uit van Shell Petroleum N.V. en van een aantal aan Shell Petroleum gelieerde ondernemingen (samen Shell). Op enig moment was de dekkingsgraad 80% waardoor onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk was. Onderdeel van het herstelplan was het niet automatisch toepassen van indexatie. Medio 2009 was de dekkingsgraad gestegen tot 115%. Hierna heeft SSPF besloten geen lsquoinhaalindexatie' toe te passen, zulks in afwijking van het advies van de deelnemersraad. Hierop wendt de deelnemersraad zich tot de OK en verzoekt de OK te oordelen over de vraag in hoeverre SSPF gehouden is over te gaan tot deze inhaalindexatie op grond van het lsquoinhaalindexatiebeleid'. De OK verstaat het standpunt van de deelnemersraad aldus, dat het bestuur gelet op de per de peildatum van 31 maart 2010 bestaande dekkingsgraad van 121% niet anders had kunnen besluiten dan om, conform zijn beleid, per 1 juli 2010 over te gaan tot inhaalindexatie. Nu het bestuur dat heeft nagelaten, heeft het in strijd met het eigen beleid gehandeld en dat zou het bestreden besluit jegens de deelnemersraad kennelijk onredelijk maken. De OK concludeert op basis van een passage van bijlage D bij de uitvoeringsuitkomst dat (het bestuur van) SSPF ndash anders dan de deelnemersraad heeft gesteld: niet alleen in zijn verhouding tot de belanghebbenden, doch eveneens intern en in zijn verhouding tot de deelnemersraad ndash een zodanig grote beoordelingsvrijheid heeft (behouden) dat ook bij een dekkingsgraad van 121% per de peildatum niet de verplichting bestaat om zonder meer tot het toekennen van inhaalindexatie over te gaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht