Sign. - Bestuurdersaansprakelijkheid en incorporatieleer


De curator in het faillissement van de buitenlandse vennootschap (UK) Circus Althoff spreekt Altho Beheer als bestuurder, diens bestuurder Schildt en de heer Althoff als degene die in Nederland met de leiding van Circus Althoff is belast, aan voor het tekort in het faillissement van Circus Althoff. Op grond van het incorporatiestelsel (art. 10:118 en 10:119 aanhef en sub d en e BW) wordt de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde buitenlandse vennootschap Circus Althoff in beginsel beheerst door Engels recht. Art. 10:121 BW behelst echter een uitzondering op de incorporatieleer. Nu de vordering tegen Altho Beheer en Althoff is gebaseerd op aansprakelijkheid van bestuurders van een buitenlandse vennootschap die in Nederland aan de heffing van vennootschapsbelasting is onderworpen en die in Nederland failliet is verklaard, is deze uitzondering hier aan de orde en is art. 2:138 BW van toepassing. De rechtbank Dordrecht heeft het faillissement uitgesproken en is op grond van art. 10:121 lid 2 BW dan ook bevoegd. Althoff kon zelfstandig besluiten nemen aangaande Circus Althoff zonder dat hij daarvoor verantwoording schuldig was aan anderen. Hij had dus feitelijk de leiding over Circus Althoff in Nederland en is op grond van art. 10:121 lid 1 BW als bestuurder aansprakelijk voor een tekort in het faillissement van Circus Althoff. De verplichting tot publicatie van de jaarrekening in art. 2:394 BW is, als behorend tot het incorporatierecht, niet van toepassing op buitenlandse rechtspersonen en is dus niet van toepassing op Circus Althoff. Op de faillissementsdatum van Circus Althoff waren uit de administratie van Circus Althoff de rechten en verplichtingen…

Verder lezen
Terug naar overzicht