Sign. - Betaling aan bank


Een rekening-courantverhouding is een boekhoudkundige figuur. Dit brengt mee dat steeds zal moeten worden bezien wat de juridische betekenis is van een bepaalde boeking en dat een boeking in rekeningcourant niet altijd zonder meer een vordering of schuld doet ontstaan. Betaling aan failliet op haar bankrekening bij de bank zou een schuld van de bank aan failliet hebben doen ontstaan. Voor het ontstaan van een dergelijke schuld van de bank aan failliet is krachtens art. 3:33 BW een op rechtsgevolg gerichte wil bij partijen vereist, die zich door een verklaring heeft geopenbaard. in de onderhavige kwestie heeft de bank aangevoerd dat Van den Eersten met haar overschrijvingen op de bankrekening van failliet niet de wil had om een betaling aan failliet te doen, maar rechtstreeks aan de bank heeft willen betalen in mindering op haar schuld aan de bank, nu Van den Eersten hoofdelijk aansprakelijk was voor de schulden van failliet aan de bank. Ter ondersteuning van dit betoog heeft zij getuigenverklaringen in het geding gebracht. Er hebben drie overboekingen plaatsgevonden van de rekening van Van den Eersten naar de rekening van failliet: één in opdracht van Van den Eersten en twee in opdracht van de bank. De twee laatstgenoemde overboekingen waren saldocompensaties die betrekking hadden op de debetstand op de US dollarrekening van failliet en op afrekening van door failliet over de debetsaldi verschuldigde rente. Van den Eersten heeft geen bezwaar gemaakt tegen deze twee overboekingen. Hieruit wordt afgeleid dat Van den Eersten er stilzwijgend mee heeft ingestemd. Er is derhalve sprake van drie betalingen door Van den Eersten uit hoofde van haar hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de bank voor de schulden van failliet. Van…

Verder lezen
Terug naar overzicht