Sign. - Betalingsonwil en selectieve betaling


De schuldeisers (de consultants) van de inmiddels failliete vennootschap Etirc BV vorderen van eisers (hierna in enkelvoud Pieper) de betaling van geldbedragen die corresponderen met hun onbetaald gelaten facturen. Aan deze vordering leggen zij ten grondslag dat Pieper zich als statutair bestuurder respectievelijk feitelijk beleidsbepaler onrechtmatig jegens de schuldeisers heeft gedragen. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van betalingsonwil moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, waaronder de eventuele gevolgen die het benutten en zo nodig aantrekken van aanvullende financiering voor de bestuurder persoonlijk kan hebben. Niet als uitgangspunt kan worden aanvaard dat een bestuurder in beginsel gehouden is zijn privévermogen ter beschikking te stellen als (tijdelijke) voorziening tegen liquiditeitsnood van de door hem geleide vennootschap, ook niet indien de bestuurder eerder al eens als geldschieter van de vennootschap heeft gefungeerd. Daarnaast zal de omstandigheid dat een bestuurder, geconfronteerd met een financieringsprobleem bij de door hem geleide vennootschap, zich niet heeft ingespannen om van anderen, investeerders of kredietinstellingen, aanvullende financiering te krijgen, slechts onder bijzondere omstandigheden het oordeel kunnen dragen dat hem persoonlijk een ernstig verwijt treft. De nodige terughoudendheid moet worden betracht bij het aannemen van persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder wegens het achterwege laten van pogingen aanvullende financiering te krijgen om aan de verplichtingen van een op dat moment (overigens) niet solvabele vennootschap te kunnen voldoen. Van degene die (in de relevante periode) het beleid en de gang van zaken bij de nalatige vennootschap heeft kunnen bepalen, moet worden verlangd dat hij aannemelijk maakt dat de vennootschap werkelijk niet in staat was haar crediteur te betalen of verhaal te bieden, en…

Verder lezen
Terug naar overzicht