Sign. - Bezoldiging als bestuurder


Breesch c.s. vorderen de veroordeling van imeko Holding NV tot betaling van € 105.628,48. Breesch zou in de periodes dat hij commissaris van imeko was ook managementtaken hebben vervuld en daarom naast zijn commissarisfee recht hebben op een aanvullende managementvergoeding. De beloning van bestuurders en commissarissen moet, ongeacht de aard van de door hen verrichte werkzaamheden, in het belang van duidelijke verhoudingen binnen de vennootschap op het punt van de bevoegdhedenverdeling, en om belangenconflicten bij de toekenning van beloningen van bestuurders en commissarissen te voorkomen, worden vastgesteld door de in de wet en de statuten aangewezen organen. Commissarissen kunnen voor zekere tijd daden van bestuur verrichten, maar zonder een daartoe strekkend benoemingsbesluit van het daartoe bevoegde orgaan maken zij geen deel uit van het bestuur. indien de statuten van een nv de vaststelling van de bezoldiging van de bestuurders aan de RvC overlaten maakt dat die RvC niet bevoegd om een bezoldiging aan zijn eigen leden toe te kennen ter vergoeding van door die leden verrichte werkzaamheden op bestuursniveau. De RvC kon derhalve aan de statuten niet de bevoegdheid ontlenen om een aanvullende managementvergoeding vast te stellen voor bestuurswerkzaamheden die zijn lid Breesch verrichtte. Verburg kan zich vinden in de overwegingen van de Hoge Raad. (HR 6 januari 2012 LJN BU6509, «JOR» 2012/75, m.nt. prof. mr. L.G. Verburg)

Verder lezen
Terug naar overzicht