Sign. - Binnenkort consultatie wetsvoorstel inzake het erven van onverwachte schulden


Kort voor het zomerreces heeft de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer over diverse onderwerpen overleg gevoerd met de minister en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Uit het onlangs vastgestelde verslag blijkt dat binnenkort de consultatie van start gaat over het wetsvoorstel inzake het erven van onverwachte schulden.
Eerder dit jaar stelde de staatssecretaris voor om in de wet een bepaling op te nemen voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien – zonder dat hem hiervan een verwijt kan worden gemaakt – met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd, waarbij hij alsnog de mogelijkheid krijgt om de kantonrechter een machtiging te vragen om de erfenis – wat betreft deze nieuwe schuld – beneficiair te aanvaarden.
Volgens de staatssecretaris begint na de zomer de consultatie voor een ontwerpwetsvoorstel. De voorgenomen wetswijziging zal niet zien op bijvoorbeeld een hypotheekschuld waarvan een erfgenaam op de hoogte was bij het zuiver aanvaarden van de nalatenschap. De staatssecretaris acht het van belang dat een notaris een erfgenaam erop wijst dat een woning bij verkoop wellicht minder opbrengt dan de daarop rustende hypotheekschuld. In verband hiermee zal hij contact opnemen met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
De staatssecretaris is er geen voorstander van om het stelsel van beneficiaire aanvaarding van rechtswege als uitgangspunt in de wet op te nemen. Volgens hem wordt hiermee ten onrechte bij de erfgenamen de verwachting gewekt dat zij nimmer met het privévermogen aansprakelijk zullen zijn voor schulden van de erflater. Als de erfgenamen niet juist handelen en daardoor schuldeisers benadelen, kunnen de schuldeisers zich op grond van artikel 4:184 BW alsnog verhalen op het eigen vermogen van de erfgenamen. Daarnaast…

Verder lezen
Terug naar overzicht