Sign. - Buitenlandse volmacht


Op grond van art. 3:260 lid 3 BW is voor het rechtsgeldig vestigen van een hypotheekrecht door een gevolmachtigde vereist dat de volmacht bij authentieke akte is verleend. Omdat het gaat om een rechtshandeling van een partij die in een authentieke akte moet zijn vervat, moet deze ten minste ook door de betreffende partij, in casu de volmachtgever, zijn ondertekend. Partijen hebben niet een (ook) door A ondertekende volmacht in het geding gebracht. Op grond van de brief van A aan de notaris van 8 oktober 2009, de "affidavit" van A, de "deed of revocation" en de verklaringen van A en de notaris, volgt dat de volmacht niet door A is ondertekend. indien de volmacht in Nederland zou zijn opgemaakt, is er dus naar Nederlands recht geen sprake van een rechtsgeldige volmacht in de zin van art. 3:260 lid 3 BW. in casu is echter sprake van een in het buitenland (Gibraltar) opgemaakte volmacht. Uit jurisprudentie van de Hoge raad (HR 21 november 1952, NJ 1953, 574) volgt dat een in het buitenland opgemaakte volmacht een authentieke akte in de zin van art. 3:260 lid 3 BW kan zijn, mits deze wat betreft haar vorm volgens de regels van het betreffende land waar zij is opgemaakt (Gibraltar) de (Nederlandse) authentieke akte het meest benadert. Nu uit de verklaring van de notaris volgt dat het naar het recht van Gibraltar mogelijk, en zelfs gebruikelijk, is dat een volmacht wordt ondertekend door de volmachtgever, behoeft het recht van Gibraltar in deze geen nader onderzoek…

Verder lezen
Terug naar overzicht