Sign. - Cessie in strijd met fiduciaverbod


Vraag is of de cessieakte bedoeld is om het vorderingsrecht op de belastingdienst over te dragen tot zekerheid aan X en Y. Indien dat het geval is, ontbeert de cessieakte een geldige titel. Partijen hadden het beoogde doel dan moeten bewerkstelligen door middel van stille verpanding van deze vordering (art. 3:239 BW). Op grond van de tekst van de cessieakte kan worden geoordeeld dat partijen beoogden deze vordering inderdaad tot zekerheid over te dragen. X en Y hadden opeisbare vorderingen op Z. Deze konden niet betaald worden. De belastingteruggaaf zou, blijkens de tekst van de akte, zonder cessieakte mogelijk gestort worden op de bankrekening van failliet (van welke vennootschap Z enig aandeelhouder en bestuurder was) met een grote debetstand en aldus via verrekening ten goede komen aan de bank en niet aan X en Y. X en Y hebben bij opdrachtverlening door failliet geen zekerheden bedongen. Verder blijkt uit de tekst van de cessieakte dat het overschot, dus het bedrag dat wordt geïncasseerd boven het saldo van de opeisbare vorderingen, aan Z moet worden terugbetaald. Aldus is ook geen sprake van een reële overdracht van de vordering ter betaling van hun opeisbare vorderingen. De vordering op de belastingdienst is dus niet rechtsgeldig overgedragen, zodat de curator de cessieakte niet tegen zich hoeft laten te gelden en X gehouden is de op grond van de cessieakte ontvangen bedragen aan de boedel terug te betalen. Uit de brief van X van 1 juli 2005 blijkt dat zij op de hoogte is van de huidige liquiditeitskrapte. Voorts kan worden vastgesteld dat failliet gedurende de periode 14 oktober 2004 tot 6 april 2005 facturen van…

Verder lezen
Terug naar overzicht