Sign. - Cessieverbod


Partijen zijn in de algemene voorwaarden overeengekomen: "Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Intergamma zal Verkoper zijn rechten en verplichtingen uit de met Intergamma gesloten overeenkomst, noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen." De vraag of met dit beding is beoogd de vorderingen van Afk Holland c.q. Afk Duitsland op appellante (Intergamma) in goederenrechtelijke zin onoverdraagbaar te maken, of dat met dit beding slechts obligatoire werking is beoogd in die zin dat overtreding niet tot ongeldigheid van de overdracht leidt, moet worden beantwoord aan de hand van het Haviltex-criterium. Het ligt voor de hand om in een geval als het onderhavige, waarin het beding is opgenomen in algemene voorwaarden, die naar hun aard bestemd zijn om in meer overeenkomsten te worden gebruikt, aan de bewoordingen ervan grote betekenis toe te kennen. Het beding dat in deze zaak ter discussie staat, moet op één lijn worden gesteld met het beding waarover de Hoge Raad in het arrest oryx/Van Eesteren («joR» 2003/52) had te oordelen. De voor de hand liggende bedoeling en betekenis van de formulering in een contractuele voorwaarde dat een partij iets zal nalaten is immers normatief, in die zin dat het die partij (contractueel) verboden is de desbetreffende handeling te verrichten. Verder wijst ook de formulering "zonder toestemming van Intergamma" in het beding in de richting van een (contractueel) verbod van overdracht. Er bestaat dan ook geen wezenlijk verschil tussen beide formuleringen en datgene wat ermee wordt beoogd, evenmin als de formulering dat een partij iets "niet is toegestaan" tot een andere betekenis leidt. Geïntimeerde heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht