Sign. - Concernenquête


Verzoekster Jalloh Diamond Holding BV houdt 45% van de aandelen in New look Holding BV. New look Hair BV is een dochtervennootschap van New Look Holding. Ontvankelijkheid indirect aandeelhouder De Ondernemingskamer verwerpt het door belanghebbenden gevoerde verweer dat Jalloh Diamond Holding niet-ontvankelijk is in haar verzoeken jegens New Look Hair. New Look Holding en New Look Hair vormen tezamen een economische en organisatorische eenheid onder gemeenschappelijke leiding en wat de samenstelling van de onderscheiden besturen betreft, is sprake van een vrijwel volledige personele unie, waarbij binnen New Look Hair geen sprake is van enig ten opzichte van New Lok Holding zelfstandig bepaald en gevoerd bestuursbeleid. Dit zo zijnde, raken het beleid en de gang van zaken van de dochtervennootschap New look Hair de belangen van Jlloh Diamond Holding evenzeer en op gelijke wijze als het beleid en de gang van zaken van New Look Holding en is Jalloh Diamond Holding daarom ontvankelijk in haar verzoek, ook voor zover dat ertoe strekt dat een onderzoek wordt bevolen naar het beleid en de gang van zaken van New Look Hair. Gegronde redenen om aan juist beleid te twijfelen. Partijen zijn het erover eens dat de (financiële) administratie van New Look Holding en New Look Hair tekortschiet. Een betrouwbare opstelling van de financiële posities van New Look Holding c.s. lijkt vooralsnog niet mogelijk, aangezien de beide aandeelhouders jegens elkaar zo'n wantrouwen koesteren dat zij niet tot uitwisseling komen van de nodige informatie. De activiteiten van New Look Holding en New Look Hair liggen, nu de onderneming niet over voorraad beschikt, stil. Bovendien lijkt sprake te zijn van een belangentegenstelling tussen het belang…

Verder lezen
Terug naar overzicht