Sign. - Concurrentiebeding gold niet meer tussen partijen, omdat de functie al dermate ingrijpend was gewijzigd voordat ex-werkgeefster de onderneming overnam dat het jaren daarvoor getekende concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder is gaan drukken op ex…


Werknemer is op 1 januari 1994 bij EGS in dienst getreden in de functie van signing medewerker. Sindsdien heeft werknemer verschillende functiewijzigingen meegemaakt. Het ter discussie staande concurrentiebeding is enkel bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd op of omstreeks 7 juli 1994 ondertekend. Op 29 februari 2008 heeft er een overgang van onderneming plaatsgevonden. Werknemer heeft zijn arbeidsovereenkomst met EGS per 30 april 2008 opgezegd en is per 1 mei 2008 in dienst getreden bij X. Vervolgens is werknemer per 1 februari bij S.I. in dienst getreden. EGS heeft op 27 april 2009 ten laste van werknemer conservatoir derdenbeslag gelegd. In deze zaak staat de rechtsgeldigheid van het concurrentiebeding centraal. De beschikbare gedingstukken maken voldoende aannemelijk dat werknemer in elk geval niet willens en wetens het concurrentiebeding heeft overtreden. Niet is gebleken dat werknemer tot aan het moment dat EGS beslag liet leggen en hem dagvaardde in dit geding enige notie had van eventuele problemen met betrekking tot zijn indiensttreding bij S.I. Het voorgaande klemt te meer waar de voorhanden zijnde gegevens de conclusie rechtvaardigen dat bij de overgang van de onderneming naar EGS niet is voldaan aan het bepaalde in art. 7:665a BW. Naar het oordeel van de kantonrechter had EGS in de gegeven omstandigheden opnieuw met de werknemer een concurrentiebeding moeten overeenkomen en schriftelijk moeten vastleggen. Naast het feit dat dit op grond van een juiste toepassing van art. 7:665a jo. 7:611 BW al nodig was geweest, hebben de functiewijzigingen van werknemer nogal eens wijziging van de arbeidsverhouding met zich mee gebracht. Het gaat hier om een ingrijpende wijziging. Op grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht