Sign. - Conversie zonder instructie


Er is sprake geweest van een openbaar omwisselingsbod waarbij de stukken ter conversie moesten worden aangemeld. Vraag is of Aangeslotene deze handeling mocht verrichten zonder daartoe een instructie van Consument te hebben ontvangen. Nu Consument zelf gekozen heeft voor een execution only-relatie, ligt niet alleen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een transactie bij hem, maar ook de zorg om zich te vergewissen van relevante informatie over de voorgenomen transactie en de daarbij betrokken stukken. Het kan niet van Aangeslotene worden gevergd dat zij bijhoudt wie er in een execution onlyrelatie voor het eerst stukken verkrijgen waarover zij eerder informatie heeft verzonden, om die informatie daarop na te sturen. Art. 20 van de Algemene voorwaarden voor de Effectendienstverlening geeft de Aangeslotene bij gebrek aan tijdige ontvangst van volledige instructies van de cliënt, de bevoegdheid een keuze te maken die naar haar oordeel het meest dienstig is aan het belang van de gemiddelde cliënt. Daarbij zal Aangeslotene tot uitgangspunt moeten nemen dat cliënten die wensen dat zij een bepaalde handeling verricht, daartoe een instructie zullen geven. De zogenaamde "negatieve optie", waarbij Aangeslotene een aanmelding of andere transactie verricht indien zij geen instructie ontvangt, is alleen aanvaardbaar als redelijkerwijs te verwachten valt dat cliënten door het uitblijven van handelen van Aangeslotene zozeer zouden worden benadeeld, dat het gerechtvaardigd is, behoudens andersluidende instructie, te veronderstellen dat zij handelen van Aangeslotene wensen. Niet is gebleken dat Aangeslotene tot het oordeel had moeten komen dat de conversie het belang van een gemiddelde cliënt zou schaden. Dat koersontwikkelingen nadien in een andere richting wijzen, doet daaraan niet af. De Commissie stelt bij bindend advies vast dat de…

Verder lezen
Terug naar overzicht