Sign. - Cryo-Save


 

Josephus Jitta wijst er in zijn noot op dat de onderhavige beschikking in twee opzichten 'nieuw' is. Voor het eerst na de op 1 januari 2013 in werking getreden wijziging van het enquêterecht maakt een rechtspersoon zelf gebruik van de mogelijkheid een enquêteverzoek in te dienen. Ook maakt voor het eerst een onderneming waarop de Nederlands corporate governance code van toepassing is, gebruik van de mogelijkheid een responstijd in te roepen. Dit inroepen werd door de aandeelhouder niet aanvaard en is door de Ondernemingskamer getoetst. Amar c.s. had gebruik gemaakt van de in de statuten van Cryo-Save neergelegde mogelijkheid om zelf een aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen, omdat de aandeelhoudersvergadering niet binnen zes weken nadat het verzoek daartoe door Amar c.s. was gedaan, werd gehouden. De Ondernemingskamer laat de responstijd prevaleren boven het recht van de aandeelhouder zoals dat voortvloeit uit de richtlijn aandeelhoudersrechten, de tekst van de wet en de statuten van Cryo-Save. gelet op de feiten zoals die in de beschikking zijn weergegeven, is de beslissing van de Ondernemingskamer zonder meer begrijpelijk, aldus Josephus Jitta. Hij vergelijkt het inroepen van de responstijd in de onderhavige kwestie met de kwestie Stork (Hof Amsterdam (Ok) 17 januari 2007, «JOR» 2007/42). In beide gevallen werd de aandeelhoudersvergadering de mogelijkheid onthouden om op het moment dat zij dat wil en volgens de letter van de wet daartoe bevoegd zou zijn, over de door het bestuur bepaalde strategie "haar opvattingen tot uitdrukking [te] brengen door uitoefening van de haar in wet en statuten toegekende rechten" (HR 13 juli 2007, «…

Verder lezen
Terug naar overzicht