Sign. - Curator geeft advocaat failliet aan


 

Uit de aard van het faillissementsverslag, namelijk het doen van verslag over de stand van de boedel en de door de curator ondernomen activiteiten, vloeit reeds voort dat daarin de visie van de curator wordt weergegeven. Het is niet nodig dat de curator daarbij steeds expliciet opschrijft dat het zijn mening betreft. In dit geval komt daar nog bij dat de curator in diens verslagen heeft gemeld dat hij een tuchtrechtelijke en civiele procedure aanhangig heeft gemaakt en expliciet laat weten dat de advocaat verweer heeft gevoerd en de rechtbank een comparitie heeft bepaald. Uit deze vermeldingen moet voor de lezer duidelijk zijn dat het hier om de visie van de curator gaat en diens standpunt nog niet in rechte is komen vast te staan. Het is verder niet onzorgvuldig dat de curator heeft vermeld dat hij een tuchtrechtelijke procedure tegen een advocaat van failliet is gestart. Nu in een faillissementsverslag in de praktijk melding wordt gemaakt van procedures die de curator instelt, is de vermelding van die tuchtprocedure niet onzorgvuldig. De omstandigheid dat de curator niet verplicht is om van procedures melding te maken, kan daaraan niet afdoen omdat het ontbreken van een dergelijke verplichting niet betekent dat het wel melden onzorgvuldig is. Bovendien kan ook een tucht procedure kosten meebrengen. Nu die kosten ten laste van de boedel komen, is het van belang dat de crediteuren hierover worden geïnformeerd. Eiser heeft verder gesteld dat de curator, in geval hij van een procedure al melding maakte, ter beperking van de schadelijke gevolgen voor eiser in ieder geval had moeten volstaan met vermelden dat hij tegen "een derde" een procedure is gestart. Dit wordt niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht