Sign. - Curator niet verplicht failliet te controleren


De primaire taak van de curator is het beheren en vereffenen van het in het faillissement vallende vermogen ten behoeve van de gezamenlijke schuldeisers waarbij de curator zich moet laten leiden door de belangen van de boedel en voorts door die belangen die een zorgvuldig handelende curator zich mede behoort aan te trekken. Appellanten hebben te weinig gesteld om te kunnen concluderen dat tot deze belangen behoorde het door appellanten gestelde belang failliet te controleren om te voorkomen dat hij tijdens het faillissement nieuwe schulden maakte of frauduleuze handelingen verrichtte. Dit wordt niet anders wanneer appellanten terecht stellen dat de curator op de hoogte was van het feit dat failliet op 14 april 1999 strafrechtelijk was veroordeeld wegens fraude dan wel eerder failliet verklaard was. Een dergelijke wetenschap verplicht de curator niet te handelen zoals appellanten voorstaan, noch kan deze meebrengen dat een curator buiten de bij wet opgedragen taken gebruikt maakt van de hem ten dienste staande bevoegdheden. De curator was jegens appellanten niet gehouden controle uit te oefenen op de inkomsten of uitgaven van failliet door middel van het opvragen van afschriften van de jaarstukken, de aangiften omzet- en inkomstenbelasting bij de belastingdienst of kopieën van bankafschriften, zodat de curator ook in zoverre geen zorgvuldigheidsnorm jegens appellanten heeft geschonden. Van de curator was immers niet te vergen dat hij zonder enig concreet belang of concrete aanleiding een controle op de inkomsten en uitgaven van failliet zou verrichten die verder ging dan zijn taken als curator, temeer waar failliet de desbetreffende werkzaamheden buiten medeweten van de curator heeft verricht. (Hof 's-Hertogenbosch 13 september 2011, «JOR» 2012/60)

Verder lezen
Terug naar overzicht