Sign. - De aansprakelijkheid van bindend adviseurs langs de weg van artikel 7:904 lid 1 Bw


De schrijver bespreekt het arrest van de Hoge Raad waarin de vraag wordt beantwoord onder welke omstandigheden gebreken in de inhoud of wijze van totstandkoming van een bindend advies voldoende reden vormen voor de opdrachtgever om het met de bindend adviseur overeengekomen honorarium niet te vergoeden. In dat kader heeft de Hoge Raad de vraag beantwoord aan de hand van welke maatstaf moet worden beoordeeld of de bindend adviseur tekort is geschoten in de uitvoering van zijn opdracht. De strikte maatstaf van art. 7:904 lid 1 BW moet worden gevolgd. Deze maatstaf is van overeenkomstige toepassing op de beoordeling van de vraag of een bindend adviseur aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van zijn opdracht.
(V&O 2012, nr. 12, p. 215, mr. R.J. Dekkers)

Verder lezen
Terug naar overzicht