Sign. - De BV uit de steigers!


Met de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het bvrecht wordt de bescherming van crediteuren niet langer gebaseerd op een systeem van kapitaalbescherming, maar gevormd rond een nieuwe wettelijke uitkeringstest die bij uitkeringen aan aandeelhouders in acht genomen moet worden. De schrijvers bespreken de gevolgen hiervan voor de mogelijke aansprakelijkheid van bv-bestuurders. Hiervoor is enerzijds van belang dat het afschaffen van het minimumkapitaal en de daaraan gerelateerde voorschriften tot gevolg heeft dat enkele specifieke regels die de op bestuurders rustende open norm van behoorlijke taakvervulling nader vormgaven, zijn vervallen. De nadruk komt meer te liggen op de inhoudelijke beoordeling door het bestuur of de te verrichten transactie in het belang van de bv is. Anderzijds is de introductie van een bijzondere wettelijke grondslag voor bestuurdersaansprakelijkheid wegens het doen van onverantwoorde uitkeringen van belang. De schrijvers zijn van mening dat de introductie van de flex-bv geen verzwarend effect heeft op de bestuurdersaansprakelijkheid.

(Ondernemingsrecht 2012, 116, prof. mr. H.E. Boschma en mr. dr. J.N. Schutte-Veenstra)

Verder lezen
Terug naar overzicht