Sign. - De reikwijdte van de derdenaansprakelijkheid van de accountant


In het Vie d'Or arrest heeft de Hoge Raad het raamwerk neergezet voor de beoordeling van de aansprakelijkheid van de accountant jegens derden. Met dit arrest heeft de Hoge Raad de buitenmuren van het toetsingskader stevig neergezet. Daarbinnen zijn echter nog veel vragen onbeantwoord gebleven. De Europese Commissie heeft in 2008 de aanbeveling gedaan dat op het nationale niveau van de lidstaten de aansprakelijkheid van de accountant wordt beperkt mits geen afbreuk wordt gedaan aan het recht van de benadeelde op een redelijke schadevergoeding en mits geen sprake is van opzet van de accountant. De Nederlandse wetgever heeft geen opvolging aan de aanbeveling gegeven en het is daarom aan de civiele rechter om in concrete gevallen een oordeel te geven over de reikwijdte van de derdenaansprakelijkheid van de accountant, met toepassing van het toetsingskader uit het Vie d'Or arrest. De schrijver bespreekt de gezichtspunten en de onderlinge uitgangspunten die bij die beoordeling een rol kunnen spelen.
(Ondernemingsrecht 2013, 3, mr. H.J. Blaisse)

Verder lezen
Terug naar overzicht