Sign. - De structuurregeling: ordeverstoorder in de Arena?


De schrijver bespreekt naar aanleiding van de machtsstrijd binnen AfC Ajax NV de vraag of het met de redenen voor introductie (in 1971) en aanpassing (in 2004) van de structuurregeling in overeenstemming is dat de algemene vergadering van een grote vennootschap met een aandeelhouder die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft, de bevoegdheid wordt ontnomen, dan wel onthouden om zelf de bestuurders te benoemen en ontslaan. Ook vraagt hij zich af of dit gerechtvaardigd is en in het belang van de vennootschap. Een tweede vraag waartoe de Ajax-zaak aanleiding geeft en die betrekking heeft op vennootschappen die zijn onderworpen aan het volledig structuurregime, is de vraag of de vennootschap gebaat is bij de in art. 2:162 BW vervatte voorwaarde dat de raad van commissarissen de algemene vergadering in kennis moet stellen van de voorgenomen benoeming van een statutair bestuurder. Bij zijn bespreking geeft de schrijver een overzicht van de beweegredenen voor de introductie van de structuurregeling en voor de aanpassing daarvan en richt hij zich vooral op de overwegingen die zien op de positie van de aandeelhouders.
(WPNR 2012/6948, mr. F. Veenstra)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht