Sign. - De (super)turbo-uittredingsregeling van art. 2:343c Bw


Met de flexibilisering van het bv-recht zijn onder andere de regels met betrekking tot de geschillenregeling herzien. Een van de wijzigingen betreft de versnelde uittredingsregeling van art. 2:343c BW. De schrijver gaat kort in op de hoofdpunten van deze nieuwe regeling. Hij acht de turbo-uittredingsregeling een bruikbare aanwinst. Hij noemt daarbij de mogelijkheid voor partijen de rechter te verzoeken om bij de benoeming van de deskundige(n) in het kader van de bepaling van de prijs, bepaalde aanwijzingen te geven en de mogelijkheid statutair of contractueel af te wijken van de rechterlijke bevoegdheid van art. 2:336 lid 3 BW. Verder kan het deskundigenbericht de werking van een vaststellingsovereenkomst verkrijgen, de (super)turbo-uittreding. Nu tegen beslissingen van de rechter ex art. 2:343c BW geen rechtsmiddelen openstaan, is een snelle afronding van de procedure zo veel als mogelijk gewaarborgd.
(Bb 2013, nr. 16, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht