Sign. - Deurwaarderskortgeding na opduiken bruikleenovereenkomst (Rechtbank Overijssel 17 juli 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2996 (publicatiedatum 26 juli 2017))


Eiser heeft ten laste van gedaagde conservatoir beslag laten leggen op onroerende zaken. Belanghebbende voert aan dat deze zaken zijn eigendom zijn. Hij stelt de deurwaarder aansprakelijk voor schade en kosten die uit de voorgenomen executie voortvloeien. De deurwaarder verzoekt de voorzieningenrechter om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, te beslissen of de roerende zaken als vermeld in de onderhandse koopovereenkomst en de bruikleenovereenkomst eigendom zijn van gedaagde en dus wel of niet openbaar verkocht mogen worden ten laste van gedaagde. De voorzieningenrechter acht de eigendomsoverdracht niet geldig. De executie kan doorgang vinden.

Op 21 april 2017 heeft de gerechtsdeurwaarder, op verzoek van eiser, conservatoir beslag gelegd op roerende zaken, zich bevindende in de onroerende zaak aan adres X, ten laste van gedaagde. Bij vonnis van 13 juni 2017 van de kantonrechter van deze rechtbank is gedaagde onder meer veroordeeld om aan eiser te betalen een bedrag van € 45.770,98, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente.

Op 14 juni 2017 heeft de gerechtsdeurwaarder aan gedaagde de executoriale grosse van het vonnis d.d. 13 juni 2017 betekend met de aanzegging dat het conservatoire beslag executoriaal is geworden en de openbare verkoop van de in beslag genomen roerende zaken op 18 juli 2017 om 11.00 uur zal plaatsvinden.

Eigendom belanghebbende?

Op 3 juli 2017 heeft de gerechtsdeurwaarder een e-mail gekregen van belanghebbende met de mededeling dat diverse in beslag genomen roerende zaken zijn eigendom zouden zijn en hij deze wenste op te halen. Bij deze e-mail heeft belanghebbende een bruikleenovereenkomst d.d. 2 april 2012 tussen belanghebbende en gedaagde gevoegd.

Op 3 juli 2017…

Verder lezen
Terug naar overzicht