Sign. - Dividend- en agiobesluit onrechtmatig?


Eiseres kan in haar vorderingen worden ontvangen. Deze strekken ertoe dat de rechtbank oordeelt dat het dividenden agiobesluit jegens haar onrechtmatig is omdat dit haar beperkt in haar verhaalsmogelijkheden. Het gaat hier om een aanspraak tot schadevergoeding van eiseres als (mogelijk) benadeelde schuldeiser jegens derden (aandeelhouders en bestuurders) waardoor een verstoring van de paritas creditorum zich niet kan voordoen. Aldus is niet relevant welk standpunt de curator inneemt over de rechtsgeldigheid van het dividenden agiobesluit. Evenmin kan worden geoordeeld dat eiseres feitelijk een vordering uit pauliana uitoefent die enkel aan de curator toekomt. Op grond van het Nimoxarrest (HR 8 november 1991, NJ 1992, 174) maar ook op grond van het arrest Reinders Didam Beheer c.s./Gunning q.q. (HR 6 februari 2004, «JOR» 2004/67) zijn aandeelhouders en bestuurders uit hoofde van onrechtmatige daad jegens een crediteur van de vennootschap aansprakelijk indien zij er ernstig rekening mee moeten houden dat de vennootschap na de uitkering van dividend en agio niet in staat zal zijn al haar crediteuren (volledig) te voldoen. Een individuele crediteur kan zich in het kader van het relativiteitsbeginsel beroepen op art. 2:216 BW, nu deze norm ertoe strekt dat geen onttrekkingen worden gedaan als de crediteuren hierdoor kunnen worden geschaad. Aan failliet is een bedrag van meer dan € 2,45 miljoen onttrokken als gevolg van het dividenden agiobesluit terwijl de betalingsverplichtingen onder de koopovereenkomst nog moesten worden nagekomen. Beoordeeld moet worden of en in hoeverre failliet, gegeven het dividenden agiobesluit, in staat zou zijn geweest bij correcte levering van het bestelde schip door eiseres aan haar…

Verder lezen
Terug naar overzicht