Sign. - Draagplicht bij concernfinanciering: wie krijgt de schuld?


De schrijver bespreekt de recente rechtspraak op het gebied van regresvorderingen in concernverhoudingen, bezien vanuit het perspectief van het in 2003 gewezen arrest Onroerend goed Maatschappijen/ Van de Wetering (HR 18 april 2003, «JOR» 2003/160). Daarbij gaat hij eerst in op de systematiek van concernfinanciering en de daarmee samenhangende regresvorderingen. De rechtspraak illustreert volgens de schrijver eens te meer dat het loont om in concernverhoudingen concrete afspraken te maken over hoe de onderlinge draagplicht ten aanzien van de concernschuld moet worden vastgesteld, mede nu het in de meeste gevallen nagenoeg onmogelijk zal zijn om jaren later nog vast te stellen welke vennootschap direct of indirect van het concernkrediet heeft geprofiteerd. De schrijver vraagt zich in dat verband af of het er niet gewoon bij hoort dat concernvennootschappen in beginsel meedragen in de concernschuld.

(V&O 2012, nr. 10, p. 172, mr. D.H.J. Rijkers)

Verder lezen
Terug naar overzicht