Sign. - Een ingrijpende verbouwing voor woningcorporaties


De schrijvers bespreken de aspecten van rechtspersonenrecht van het voorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting, dat op dit moment in de Eerste Kamer voorligt (32 769). Een woningcorporatie kan op grond van het wetsvoorstel in de vorm van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of stichting gedreven worden. In het wetsvoorstel is een aantal aanvullingen op en wijzigingen van het rechtspersonenrecht opgenomen, met betrekking tot de interne organisatie en werking van de woningcorporatie. Nu woningcorporaties handelen met maatschappelijk bestemd vermogen moet een nieuwe toezichtstructuur de mogelijk heden bieden de ontwikkeling van woningcorporaties bij te houden en bestuurders bij te sturen. Aan de orde komen de raad van toezicht, zijn taak en de verplichting van het bestuur bepaalde besluiten ter goedkeuring aan de raad van toezicht voor te leggen. Het one-tier bestuursmodel is vooralsnog uitgesloten voor woningcorporaties. De schrijvers gaan verder onder andere in op de onverenigbaarheid van het lidmaatschap van het bestuur of de raad van toezicht met andere functies, de huurderscommissaris en het ontslag en de schorsing van commissarissen. Ook de enquêtebevoegdheid van de minister en van huurdersorganisaties, de verhouding tussen intern en extern toezicht, het uitkeringsverbod en de regels voor fusie, omzetting en splitsing komen aan bod. Op het moment van schrijven van het artikel is nog onduidelijk of het voorstel in de voorliggende vorm wet zal worden. Een novelle is aangekondigd, zodat alsnog een aantal maatregelen uit het regeerakkoord in de wet opgenomen kan worden. Wordt de wet aangenomen, dan heeft dat ingrijpende gevolgen voor het op woningcorporaties van toepassing zijnde recht.
(Ondernemingsrecht 2013, 42, prof. mr. M. van Olffen en mr. N.…

Verder lezen
Terug naar overzicht