Sign. - Eerste Kamer neemt Reparatiewet Wet bestuur en toezicht aan


De Eerste Kamer heeft op 25 september jl. de Reparatiewet Wet bestuur en toezicht aangenomen. Deze wet verduidelijkt de Wet bestuur en toezicht (31 763, Stb. 2011, 275). Een van de verduidelijkingen betreft de in de art. 2:297a en 2:297b BW opgenomen regeling voor de benoeming van bestuurders en commissarissen van 'grote' stichtingen. Met de Reparatiewet wordt verduidelijkt dat de regeling alleen geldt voor stichtingen die een jaarrekening moeten opmaken met inachtneming van de regels van titel 9 van Boek 2 BW (of een financiële verantwoording moeten maken die daaraan gelijkwaardig is). Benoemingen tot bestuurder of commissaris voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit voorstel vallen buiten de nieuwe regeling. Al benoemde personen kunnen in functie blijven tot het einde van hun benoemingstermijn, ongeacht het aantal commissariaten. De Wet bestuur en toezicht en de Reparatiewet zullen op 1 januari 2013 in werking treden.
(Kamerstukken I 32 873, nr. A)

Verder lezen
Terug naar overzicht