Sign. - Eigen aangifte faillietverklaring


Mr. J.M.J. van der grinten, als advocaat verbonden aan VmW Taxand, heeft namens X BV een faillissementsverzoek ingediend. De vennootschap is echter niet bevoegd vertegenwoordigd en de rechtbank zal haar dan ook niet-ontvankelijk verklaren in het verzoek. De vennootschap had ten tijde van het aandeelhoudersbesluit tot eigen aangifte en op het moment van de eigen aangifte geen bestuur. Dat de algemene vergadering van aandeelhouders een persoon als bedoeld in art. 10 lid 5 van de statuten (bij ontstentenis of belet van de voltallige directie wijst de algemene vergadering van aandeelhouders een tijdelijk bestuurder aan) heeft aangewezen, is gesteld noch gebleken. De opdracht aan VmW Taxand beperkt zich tot de bijstand bij de faillissementsaanvraag, zodat met die opdracht evenmin in het bestuur is voorzien. Daarmee staat vast dat de vennootschap niet rechtsgeldig kon worden vertegenwoordigd. Nu het optreden als gemachtigde door mr. Van der grinten van de (rechtsgeldige) vertegenwoordiging van de vennootschap is afgeleid, was mr. Van der grinten evenmin bevoegd de aangifte namens de vennootschap in te dienen. Groffen acht het oordeel van de rechtbank juist. De "opdracht" van de algemene vergadering kan niet worden aangemerkt als vertegenwoordigingshandeling, nu deze "opdracht" is gericht op de "wilsvorming" binnen de vennootschap en niet kan worden aangemerkt als een "wilsverklaring" van de vennootschap. (Rb. Midden-Nederland zp Utrecht 22 februari 2013, LJN BZ2751, «JOR» 2013/130, m.nt. mr. drs. C.J. Groffen)

Verder lezen
Terug naar overzicht