Sign. - Eigen verbintenis


Onjuist is de stelling van X dat hij zich bij de aandeelhoudersovereenkomst als medeschuldenaar dan wel als borg heeft verbonden voor een toekomstige schuld van liwi zoals in de brieven van 15 augustus 2008 van de echtgenote van X wordt gesteld. Het gaat bij de uit hoofde van de aandeelhoudersovereenkomst verschuldigde boete niet om een verbintenis/schuld van liwi die door X geheel of mede wordt gedragen, maar om een eigen verbintenis/ schuld van X wegens niet-nakomen van zijn verbintenis tot het doen aanbieden door liwi van de door haar gehouden aandelen in Muirotamerc. Bijgevolg kan het beroep op het bepaalde in art. 1:88 lid 1 sub c BW X niet baten. Dat geldt ook voor het door X gedane beroep op het bestaan van een overeenkomst als bedoeld in art. 7:863 BW, waardoor de bepalingen van afdeling 7.14.2 BW inzake particuliere borgtocht van overeenkomstige toepassing zouden zijn en deze kwalificatie zou leiden tot toepasselijkheid van art. 1:88 BW. (Hof 'sHertogenbosch 24 mei 2011, LJN BQ6295, «JOR» 2011/309, m.nt. mr. R.I.V.F. Bertrams)

Verder lezen
Terug naar overzicht