Sign. - Eindigt het recht van beklemming als de beklemhuur niet wordt betaald? Wat volgt uit het gewoonterecht?


Nogal wat rechten van beklemming dateren van lange tijd geleden. Vaak zijn daarom de bij de vestiging overeengekomen voorwaarden niet meer te achterhalen. Gewoonterecht kan alsdan een rol gaan spelen.

In dat licht tracht auteur kort antwoord te geven op de vragen zoals in de titel van deze bijdrage geformuleerd. Aanleiding daarvoor is HR 3 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:352, waaruit volgt dat een expliciete bepaling in de akte van vestiging (‘beklembrief’) derogeert aan het plaatselijke en algemene gewoonterecht.

J

Verder lezen
Terug naar overzicht