Sign. - Enquêteverzoek cliëntenraad


 

De cliëntenraad van de Stichting Ilmarinen heeft de Ondernemingskamer verzocht een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van de Stichting Ilmarinen. Ilmarinen houdt een centrum in stand voor onder andere zorg voor ernstig verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten. De Ondernemingskamer verwerpt de op het operationele en financiële beleid van Ilmarinen gerichte bezwaren van de cliëntenraad, maar is wel van oordeel dat het bestuur onvoldoende oog heeft gehad voor de wettelijke bevoegdheden van de cliëntenraad en diens taak de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. Het moet de cliëntenraad tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die hij voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. Verstrekking van die informatie moet niet (steeds) afhangen van verzoeken van de cliëntenraad. Het is in beginsel aan de cliëntenraad, en niet aan het bestuur, om te bepalen welke informatie de cliëntenraad nodig heeft voor de vervulling van zijn taak. Het is aannemelijk dat de houding van het bestuur jegens de cliëntenraad verklaard kan worden door de al geruime tijd verstoorde verstandhouding tussen beide, maar dat biedt daarvoor geen rechtvaardiging. Ook de opstelling van de cliëntenraad heeft aan gebrekkige communicatie en het verslechteren van de onderlinge verhouding bijgedragen. De houding van de Rvt ten aanzien van de steeds diepere kloof tussen bestuur en cliëntenraad roept ook vragen op. Gelet op het belang dat de cliëntenraad als belangenbehartiger van degenen ten behoeve van wie Ilmarinen werkzaam is de medezeggenschap adequaat kan uitoefenen, had van de Rvt in maart 2012 verwacht mogen worden dat hij een meer actieve rol op zich genomen had ter bevordering van het herstel van goede medezeggenschapsverhoudingen en het niet liet bij een terugverwijzing naar…

Verder lezen
Terug naar overzicht