Sign. - Enquêteverzoek pandhouder


Ten aanzien van de bevoegdheid van ING Bank NV om een verzoek tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Nijl Aircraft Docking BV (NAD) in te dienen overweegt Ondernemingskamer dat uit het samenstel van de bepalingen daarover in de statuten en de pandakte volgt dat aan ING als houder van een pandrecht (op alle aandelen NAD) dezelfde rechten toekomen als aan een certificaathouder. Derhalve is ING op grond van art. 2:346 aanhef en sub b BW bevoegd tot het indienen van het hier aan de orde zijnde enquêteverzoek. Als gevolg van de opzegging door ING van haar kredietrelatie met de Nijl Groep wordt de door NAD gedreven onderneming acuut in haar voortbestaan bedreigd. ING is niet bereid haar kredietverschaffing aan NAD te hervatten zolang Schut in functie blijft als (indirect) bestuurder van NAD, ook niet om een bankgarantie te verstrekken in verband met een belangrijke order die NAD recentelijk heeft verworven. Het optreden van Schut heeft geleid, althans bijgedragen, tot de opzegging van de kredietrelatie door ING en de daardoor ontstane financiële noodsituatie waarin NAD verkeert. De enige op dit moment voor de hand liggende wijze waarop die situatie op korte termijn kan worden omgebogen en voortzetting van (de onderneming van) NAD kan worden gewaarborgd is een overname van de aandelen NAD of van haar activiteiten door een derde. Aldus zijn er zwaarwegende redenen om de door ING verzochte voorzieningen te treffen. De Ondernemingskamer schorst, bij wijze van onmiddellijke voorziening en vooralsnog voor de duur van het geding, Nijl Holding BV als bestuurder van NAD en benoemt een tijdelijke bestuurder. Spruitenburg gaat in…

Verder lezen
Terug naar overzicht