Sign. - Erfolgsort


De curator houdt kantoor in Nederland en gedaagde (in de hoofdzaak) woont in België, zodat sprake is van een internationaal geschil. Bij de vraag of de Nederlandse rechter rechtsmacht toekomt, moet worden beoordeeld of de zaak valt binnen het materieel toepassingsgebied van de EEX-Vo of van de IVO. De vordering jegens gedaagde (uit onrechtmatige daad) houdt weliswaar verband met een faillissement, maar heeft geen directe grondslag in het insolventierecht als bedoeld in art. 25 lid 1 IVO en in de arresten van het HvJ EG van 22 februari 1979 (NJ 1979, 564) en 10 september 2009 («JOR» 2011/341 (German Graphics)). De zaak valt daarom binnen het materieel toepassingsgebied van de EEX-Vo. Het schadetoebrengende feit heeft zich in Nederland voorgedaan, zodat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft op grond van art. 5 lid 3 EEX-Vo. Uit de formulering van dit artikel(lid) volgt dat het niet alleen de internationale rechtsmacht bepaalt, maar ook de interne relatieve bevoegdheid regelt. art. 5 lid 3 EEX-Vo is een bijzondere bevoegdheidsregel, die de eisende partij voor verbintenissen uit onrechtmatige daad een alternatief biedt voor de hoofdregel van art. 2 EEX-Vo (de woonplaats van de verwerende partij). Naar vaste rechtspraak kan in geval van directe schade, geleden door de benadeelde eisende partij zelf, onder "de plaats van het schadebrengende feit" zowel het Handlungsort als het Erfolgsort worden verstaan. De bijzondere bevoegdheidsregel van art. 5 lid 3 EEX-Vo mag naar de heersende rechtspraak echter niet verder worden uitgebreid met toekenning van bevoegdheid aan…

Verder lezen
Terug naar overzicht