Sign. - Europese ontwikkelingen in het insolventierecht


 

De inwerkingtreding van de Insolventieverordening (1346/2000/Eg) op 31 mei 2002 betekende een belangrijke stap vooruit voor de interne markt. Zij introduceerde een Europese aanpak van grensoverschrijdende insolventieprocedures door middel van uniforme regels op het terrein van rechtsmacht, toepasselijk recht, erkenning en onderlinge samenwerking tussen curatoren. Met enige vertraging heeft de Europese Commissie op 12 december 2012 ter uitvoering van art. 46 IVO verslag gedaan over de toepassing van de Insolventieverordening en haar voorstellen gepresenteerd voor aanpassing van de Insolventieverordening. Het is de inzet van de Commissie om nog voorafgaand aan de Europese verkiezingen in 2014 een nieuwe verordening te hebben vastgesteld, die twee jaar daarna, medio 2016, in werking zal treden. De schrijver bespreekt de door de Commissie voorgestelde wijzigingen in de Insolventieverordening. De voorstellen voor aanpassing van de Insolventieverordening maken deel uit van een breder op het insolventierecht gericht programma. Onder de noemer 'Een nieuwe Europese aanpak van faillissementen en insolventie' beoogt de Commissie te komen tot een zekere mate van modernisering (en harmonisering) van onderdelen van het insolventierecht van de Europese lidstaten.

 

(TvI 2013, 32, prof. mr. P.M. Veder)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht